Board logo

标题: 不用打电话的电投APP [打印本页]

作者: 洋洋888    时间: 2018-11-8 13:35     标题: 不用打电话的电投APP

去现场不方便,没时间去现场,没关系,可以玩儿 电投,考虑到因为不方便接电话,所以太阳城特别研发推出了不用打电话就可以玩电投的APP——好e投
操作方便,好路子一目了然,台桌可以任意切换
1.png
2018-11-8 13:29
2.png
2018-11-8 13:29
3.png
2018-11-8 13:29
4.png
2018-11-8 13:29
5.png
2018-11-8 13:29
6.png
2018-11-8 13:29
7.png
2018-11-8 13:29
[attach]13296[/attach]

图片附件: 1.png (2018-11-8 13:29, 73.65 KB) / 下载次数 0
http://heubbs.com/attachment.php?aid=13297&k=2c109522758b85462042112f17444128&t=1542444315&sid=sx7Z9m图片附件: 2.png (2018-11-8 13:29, 118.23 KB) / 下载次数 0
http://heubbs.com/attachment.php?aid=13298&k=e2d2572639226e82dcbba179178e275f&t=1542444315&sid=sx7Z9m图片附件: 3.png (2018-11-8 13:29, 340.36 KB) / 下载次数 0
http://heubbs.com/attachment.php?aid=13299&k=cb12aaebe666dd4506a2ef1d07237a2b&t=1542444315&sid=sx7Z9m图片附件: 4.png (2018-11-8 13:29, 268.27 KB) / 下载次数 0
http://heubbs.com/attachment.php?aid=13300&k=cab660acf2dd623100f38d543bbd7752&t=1542444315&sid=sx7Z9m图片附件: 5.png (2018-11-8 13:29, 412.19 KB) / 下载次数 0
http://heubbs.com/attachment.php?aid=13301&k=597947d21dd002d13ca90e1217aa0212&t=1542444315&sid=sx7Z9m图片附件: 6.png (2018-11-8 13:29, 227.14 KB) / 下载次数 0
http://heubbs.com/attachment.php?aid=13302&k=b9a4361c67c38d301586144b56fdd77b&t=1542444315&sid=sx7Z9m图片附件: 7.png (2018-11-8 13:29, 308.67 KB) / 下载次数 0
http://heubbs.com/attachment.php?aid=13303&k=5d0c5e649667b0a5c3074c9e1d71acec&t=1542444315&sid=sx7Z9m


欢迎光临 工程家园 (http://heubbs.com/) Powered by Discuz! 7.2